Message to the supply dpt:

phone number

Ukrtechnofoods, Ukraine,Kiev region,
Kiev-Svyatoshinsky district, Mikhailovsky Rubezhovka,
Urochishche Potoki, 2